1398/10/25 13:57

۱۰ اصل بديهی تئوری انتخاب

توسط مدیر / 0 نظر

نظریه تئوری انتخاب

اساس « نظريه تئوری انتخاب » شالوده‌ای نظری در مورد رفتار آدمی، چرايی و چگونگی آن است.

در تئوری انتخاب ده اصل بديهی وجود دارد كه عبارتند از:

۱- تنها فردی که مي‌توانيم رفتارش را کنترل کنيم، خود ما هستيم.

۲- تنها چيزی که می‌توانيم به فرد ديگری بدهيم "اطلاعات" است.

۳- تمام مشکلات دامنه‌دار و پايدار روانشناختی از مشکلات ارتباطی نشأت می‌گيرند.

۴-  وجود يک رابطه مشکل‌دار، همواره بخشی از زندگي کنونی ماست.

۵-  آنچه در گذشته بر ما رفته است، بر شرايط کنوني ما اثری شگرف و غيرقابل انکار دارد. اما ما می‌توانيم نيازهای بنيادين خود را به طور مناسبی ارضا كرده و برای ارضای آن‌ها در آينده طرح و برنامه‌ريزی انجام دهيم.

۶- هر يک از ما يک جهان کيفی (دنيای مطلوب) خاص خود را در ذهن خويش به عنوان "جهان مطلوبِ" خود دارد.

۷- تمام آنچه از ما سر می‌زند "فقط يک رفتار" است.

۸- تمام رفتارهای ما از يک کليت برخوردار است که از ۴ مؤلفه (بخش) تشکيل شده است كه عبارتند از:

  • فکر
  • احساس
  • فيزيولوژي (کارکرد بدن يا احساسات جسمانی)
  • عمل

۹- تمام رفتار کلی ما انتخاب شده است. ما بر عناصر و مؤلفه‌های عمل و فکر به صورت مستقيم کنترل داريم و بر بخش احساسات و فيزيولوژی (احساسات جسمانی) به صورت غيرمستقيم، از طريق آن‌که چگونه فکر يا عملی را انتخاب کنيم، کنترل داريم.

۱۰- تمام رفتار کلی ما به وسيله "فعل" يا "اسم" خاصی نام‌گذاری شده و قابل شناسايي‌اند. مثلاً : افسردگی (اسم)، افسردگی کردن (فعل) يا ترس (اسم)، ترسيدن (فعل).

 

برای گرفتن مشاوره روانشناسی تلفنی و مشاوره فردی اپلیکیشن تلیار را نصب کنید و یا به آدرس web.teleyare.com بروید و اولین تماس تلفنی خود را با مشاور و روانشناس منتخب خود بگیرید.

همان طور كه گفته شد بر اساس تئوری انتخاب: همه آنچه از ما سر می‌زند رفتار است و همه رفتارهای ما معطوف به هدفی است. ما هيچ رفتاری را بدون هدف انجام نمی‌دهيم.

 

نوشته شده توسط محمدجواد صادقی

بیشتر بخوانید:

در لحظات سخت زندگی پرطاقت باشید

تضادهای درونی ما