درنگ یعنی چه ؟ | موهبت درنگ کردن

درنگ یعنی چه؟ موهبت درنگ کردن این روزها باید به همه ما یاداوری کنند که امکان...

ادامه مطلب
تضادهای درونی ما

تضادهای درونی ما و احساس رضایت تضادهای درونی ما می‌توانند احساس رضایت ما را له...

ادامه مطلب
احساس رضایت و ساده سازی

یکی از راه‌های رسیدن به احساس رضایت، دنبال کردن شیوه تورو و گاندی است: شما...

ادامه مطلب
معمولی بودن

موهبت معمولی بودن با کمال تعحب روزهای تولد و تعطیلی‌ها برای تعداد زیادی از...

ادامه مطلب
فرافکنی کردن و احساس رضایت و خوشحال بودن

فرافکنی چیست؟ فرافکنی یعنی این‌که یکی از جنبه‌های زندگی درون خود را به...

ادامه مطلب